top of page

Privacy beleid

OSV Albatros veel waarde aan de bescherming van de gegevens van uw vereniging en uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. We willen heldere en transparante informatie geven over het Privacy beleid en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. OSV Albatros houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy beleid versie juli 2019

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging verwerkt van haar kader, leden, ex leden, leveranciers, afnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van OSV Albatros, een betaling doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is OSV Albatros gevestigd te Vianen. OSV Albatros is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321342, hierna te noemen de Vereniging.

 

Welke gegevens verwerkt OSV Albatros?

In het kader van uw opleiding of lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Geslacht

 • Adresgegevens en eventueel postadres

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres(sen)

 • Bankrekeningnummers

 • Overige persoonsgerelateerde kenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals bijv. naam/telefoonnumer van degene die we kunnen bellen in geval van nood, behaalde brevetten, en of een lid medisch gekeurd is.

OSV Albatros verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het volgen van opleidingen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie.

 • Uw naam, adres, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer worden door de eigenaar gebruikt voor facturatie van bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten.

 • OSV Albatros gebruikt het e-mailadres voor o.a. uitnodigingen, informatie over diensten en activiteiten en de e-mail nieuwsbrief. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk door een mailtje te sturen aan duikalbatros@gmail.com.

 • Uw NAW-gegevens en telefoonnummer van de door u opgegeven persoon te bellen in geval van noodsituaties, worden gebruikt door de oppervlaktecoördinator.

 • Uw naam, NOB-relatienummer en brevet worden gebruikt door de duikleider.

 • Uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, brevettering en medische keuringgegevens worden door de instructeurs gebruikt.


 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door OSV Albatros opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende het lidmaatschap of opleiding en daarna voor onbepaalde tijd. Het bewaren van deze informatie na opzeggen van het lidmaatschap of beëindigen van de opleiding heeft als doel de historie van OSV Albatros te bepalen en daarnaast u te kunnen vragen naar uw ervaringen met OSV Albatros en u te kunnen informeren over de ontwikkelingen van OSV Albatros.

Beveiligingsmaatregelen

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatig verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Uw gegevens worden wel gedeeld met de NOB of DAN, omdat zij de leden en cursisten administratie bijhouden waar OSV Albatros gebruik van maakt. Voor het Privacy beleid van de NOB of DAN verwijzen wij u door naar de website van de betreffende organisatie.

Minderjarigen

Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen gebruikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy verklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites hanteren hun eigen privacy beleid. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy verklaring van die websites te raadplegen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw browser.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Wijzigingen van het Privacy beleid

De Vereniging past haar Privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy verklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoons-gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page